Rotterdamsche Lloyd Erfgoed

HOME

De Stichting draagt statutair de naam “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Museum en treedt naar buiten als “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum.

Geschiedenis
In 2005 stelden twee oudgedienden van de Rotterdamsche Lloyd vast dat er, van hun rijke en persoonlijke herinneringen aan hun tijd bij de Rotterdamsche Lloyd, weinig was terug te vinden in de Nederlandse Musea. Ze besloten zelf een verzameling op te gaan zetten en koesterden de ultieme droom om na enkele jaren een echt Rotterdamsche Lloyd Museum te mogen openen.
Met hulp van vele andere oudgedienden en verzamelaars groeide de collectie in snel tempo. Het resulteerde al in 2006 tot de opening van een klein “museum” in de achtertuin van één van de oprichters. Alles liep voorspoedig en in 2009 was er een kans aan te sluiten bij de Rotterdamse ontwikkeling rond het VOC Schip De Delft.

Rotterdam
Op een mooie locatie aan de Schiehaven werd het grootste deel van de collectie gepresenteerd. Ongeveer gelijktijdig werden, allereerst om voor de “Grote Slamatherdenking” in 2011 subsidie te kunnen ontvangen, de activiteiten ondergebracht in een nieuw opgerichte Stichting. Op 9 juni 2010 werden de statuten van de Stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Museum getekend bij de notaris. Eén van de oprichters, Ed van Lierde gaf zijn, tot dan toe verzamelde collectie, de “Ed van Lierde Collectie” aan deze Stichting in bruikleen. Er werden mooie en succesvolle exposities georganiseerd o.m. ook in Indonesië, maar het kwam niet tot een stabiel stichtingsbestuur dat zich kon richten op de toekomst. De samenwerking met De Delft leed schipbreuk en toen oprichter Ed van Lierde zich op 1 januari 2019 geheel terugtrok besloot de Stichting, met haar vijf nieuwe bestuurders, een realistische en toekomstgerichte lijn uit te zetten.

Het einde van de Stichting
Vanaf 2 januari 2020 is de Stichting gestopt met haar activiteiten. Onderstaande brief is aan alle betrokkenen verstuurd:

Beste aangemonsterden, donateurs en andere betrokkenen bij de Stichting,

De Stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum” is op 9 juni 2010 opgericht en heeft in het afgelopen decennium mooie exposities gerealiseerd en haar collectie beheerd en uitgebreid. Op 31 december 2018 heeft de oprichter zijn taken en voorzittersfunctie beëindigd. Een nieuw aangetreden bestuur heeft zich ingezet voor een nieuwe toekomst van de Stichting. Twee cruciale elementen waren daarin een gegeven: In de loop van 2018 was al besloten dat de Stichting geen eigen exposities meer zou gaan doen. Op 1 januari 2019 is er geen overeenstemming bereikt met de oprichter, die het overgrote deel van zijn privécollectie in bruikleen had ingebracht in de Stichting, om deze bruikleen voort te zetten. Het bestuur heeft uitgaande van deze twee feitelijkheden ingezet op een “Erfgoed” Stichting, zonder eigen collectie en zonder initiatiefnemer voor exposities te zijn. Een vooral digitaal geoutilleerde Stichting.

Het is echter anders gelopen. Het bestuur van de Stichting stopt ermee. De kloof die is ontstaan tussen het bestuur en (een deel van) u is te groot geworden. Wij hebben naar eer en geweten ons van onze taken gekweten. Dat daar ook situaties uit voort zijn gekomen waar u het niet mee eens bent, betreuren wij. Soms ben je het niet eens met elkaar. Weliswaar zouden wij gewoon zelf door kunnen gaan in de Stichting, want we zijn geen vereniging, maar de regelmatig opspelende en terugkerende controverses hebben alle energie uit ons weggezogen. Het is op.

Wij vragen u geen bijdragen meer aan ons over te maken voor het jaar 2020. Allen die reeds voor 2020 betaald hebben of per abuis nog gaan betalen, krijgen hun bijdrage teruggestort. Het bestuur treedt af en laat de afwikkeling van de Stichting over aan een vereffenaar. Deze zal de Stichting en de resterende collectie-items en financiële middelen conform de statuten en landelijke regelgeving herbestemmen. Daarin zal het continueren van een blijvende herinnering aan de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd leidraad zijn.

Het bestuur zal een jaarrekening 2019 opstellen en op de gebruikelijke wijze publiceren via http://tdhgroep.nl/rotterdamsche-lloyd-erfgoed/. De vereffenaar stelt na afloop een eindrapportage op die in de 2e helft 2020, uitsluitend, digitaal beschikbaar komt. Indien u deze wilt ontvangen graag een mail met dit verzoek sturen aan krlmuseum2020@gmail.com. Voorlopig correspondentie-adres Söderblomplaats 558, 3069 SP Rotterdam

Rest mij u verder het beste te wensen.

Namens het bestuur,

Maurice Piette/secretaris

Financiën
De Stichting in liquidatie is tot 15 januari 2020 een ANBI Stichting, Algemeen Nut Beogende Instelling
Onder deze button (Baten & Lasten) vindt u de fianciele verantwoording over de periode tot en met 2019.

%d bloggers liken dit: